Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Interná smernica na evidenciu konečného užívateľa výhod spoločnosti

Podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10a, ods. 1, ktorý definuje povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) tohto zákona. A evidovať tiež údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 tohto zákona.

Spoločnosť:

Názov: Reality & Partners, s. r.o.
Sídlo: Nerudova 14, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO: 52610306

Podľa odseku (2) § 10a zákona č. 297/2008 Z.z. bude naša spoločnosť evidovať konečných užívateľov výhod aj po dobu 5 rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Pre našu spoločnosť sú definovaní nasledovní koneční užívatelia výhod:

Konečný užívateľ výhod

Ivan Mikloš
8907298983

Húskova 1285/23, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Slovensko
OP: EL268148

a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo  získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby

Áno

b) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)

Áno

c) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)

Áno

d) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

Áno

e) Iný spôsob ovládania právnickej osoby

Nie

f) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)

Áno

g) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom

Nie

h) Konečný užívateľ výhod - vrcholový manažment

Nie